Begrippen in het erfrecht:

Het erfrecht kent veel begrippen die niet iedereen gebruikt en/of begrijpt. Onderstaand vindt u diverse begrippen uitgelegd met gewone Nederlandse woorden. Handig wanneer u erfrecht stukken wilt lezen en begrijpen wat er staat. Voor advies kunt u altijd een erfrechtspecialist raadplegen. 

 • Aanverwanten: Alle personen die geboren zijn in de familie van de partner van de overledene.
 • Afstammelingen: De nakomelingen van de overledene.
 • Akte van overlijden: Schriftelijke bewijs dat een persoon is overleden.
 • Beneficiair aanvaarden: De aanvaarding van de nalatenschap door een erfgenaam onder voorwaarde van een boedelbeschrijving. Hierdoor is deze erfgenaam niet met zijn eigen vermogen aansprakelijk voor schulden van de overledene. 
 • Bloedverwanten: Alle personen die zijn geboren in de eigen familie van de overledene (= van hetzelfde bloed).
 • Boedelbeschrijving: Een overzicht van alle bezittingen en schulden van de nalatenschap. 
 • Boedelregister: Een register bij de griffie van de rechtbank, waarin feiten kunnen worden ingeschreven die betrekking hebben op de nalatenschap.
 • Boedelvolmacht: Een schriftelijk stuk waarin iemand aan een ander de bevoegdheid geeft namens hem te handelen inzake de afwikkeling van de nalatenschap. 
 • Codicil: Een door de overledene met het handgeschreven document waarin een beperkt aantal wensen en/of legaten zijn vastgelegd. 
 • Centraal Testamentenregister (CTR): Een register waarin wordt bijgehouden wie een testament heeft laten opmaken en wanneer en bij welke notaris dat was. Het CTR heeft geen inzage in de inhoud van het testament.
 • Erfbelasting: De belasting die betaald wordt over hetgeen dat wordt verkregen uit de nalatenschap. 
 • Erfdeel: Het deel van de nalatenschap dat de erfgenaam verkrijgt.
 • Erfenis: Zie nalatenschap. 
 • Erfgenaam: Persoon of instelling die volgens de wet of een testament recht heeft op een (deel van de) nalatenschap.
 • Erflater: Zie overledene. 
 • Executeur: (voorheen executeur-testamentair genoemd). De persoon die volgens het testament de nalatenschap moet afhandelen. 
 • Gevolmachtigde: Persoon of instelling die bevoegd is namens een ander te handelen. 
 • Legaat: Een bepaald goed (bijvoorbeeld schilderij of sieraad) of een geldbedrag dat wordt verkregen uit de nalatenschap.
 • Legalisatie handtekening: Verklaring van notaris of gemeenteambtenaar dat de ondertekenaar van een document zelf de handtekening heeft gezet.
 • Legataris: Persoon of instelling die door een testament begunstigd wordt met een legaat. De legataris is geen erfgenaam.
 • Legitieme portie: Een minimum erfdeel waar een afstammeling aanspraak op kan maken. 
 • Legitimaris: Afstammeling die recht heeft op een legitieme portie. 
 • Mediation: Bemiddeling door een onafhankelijke derde.
 • Nalatenschap: Alle bezittingen en schulden die de overledene heeft achtergelaten. 
 • Notariële akte: Akte die door de notaris wordt opgesteld. 
 • Onterven: Het uitsluiten van een wettelijk erfgenaam als gerechtigde tot de nalatenschap.
 • Overledene: Persoon die is overleden.
 • Partner: Volgens de wet degene waarmee de overledene was gehuwd of een geregistreerd partnerschap had.
 • RegisterExecuteur: Een betrouwbaar en deskundig persoon die namens de erfgenamen de nalatenschap kan afwikkelen.
 • Rekening en verantwoording: Een overzicht van alle ontvangsten en uitgaven met betrekking tot de nalatenschap, sinds de overlijdensdatum. 
 • Successierechten: (nu erfbelasting) Zie erfbelasting.
 • Testament: Een door een notaris opgestelde akte waarin de overledene heeft vastgelegd wat er met zijn nalatenschap moet gebeuren. 
 • Uitsluitingsclausule: Bepaling in een testament waardoor de (ex-)partners van de erfgenamen geen voordeel krijgen uit de nalatenschap.
 • Uittreksel overlijdensregister: Een door de gemeente afgegeven document waaruit blijkt dat de overledene in die gemeente is overleden.
 • Verklaring van erfrecht: Een notariële akte waarin een notaris feiten vermeldt over de overledene, de nalatenschap en de erfgenamen. Uit deze akte blijkt wie over de nalatenschap mag beschikken. 
 • Verklaring van executele: Een notariële akte waarin een notaris vermeldt wie de executeur van een bepaalde nalatenschap is en wat zijn bevoegdheden zijn.
 • Verwerpen: De weigering van de nalatenschap door een erfgenaam. 
 • Volmacht: Een schriftelijk stuk waarin iemand aan een ander de bevoegdheid geeft namens hem te handelen.
 • Volmachtgever: Persoon of instelling die een volmacht aan een ander verleent. 
 • Wettelijke verdeling: Op basis van de wet of testament krijgt de langstlevende partner de nalatenschap. De kinderen krijgen hun deel pas als beide ouders zijn overleden.
 • Zuiver aanvaarden: De aanvaarding van de nalatenschap door een erfgenaam zonder voorbehoud. Hierdoor is deze erfgenaam ook met zijn eigen vermogen aansprakelijk voor schulden van de overledene 
Meer informatie

Wilt u meer informatie of weten hoe ik u verder kan helpen? Laat uw vraag achter en binnen 24 uur heeft u een reactie op uw bericht.

© Jolanda Spek nalatenschappen en GrafiSjopMarjo